« Haberler «

Müesseselerde Fiyat Etiketi zorunluluğu

2 Mart 2020 Pazartesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ilişkin satış fiyatı, birim fiyatı, malın ayırıcı özelliği ve üretim yeri hususlarının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54’üncü maddesinde ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde düzenlendiği hatırlatıldı.

28 Haziran 2014 tarihli T.C. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 29044 sayılı Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve 18.09.2018 tarihli T.C. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 30539 sayılı Fiyat Etiketi Yönetmeliği Ek maddeleri kapsamında satılan ürünlerde fiyat etiketi bulunması zorunludur.

Yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde ayrıca üretim yerinin belirtilmesine gerek yoktur.”

Denetimlerde cezalı duruma düşmeyin! Müesseseleriniz de satmak için sergilediğiniz ürünlerin etiketlerinin yönetmeliğe uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM- Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin
etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketicilere sunulan mal ve hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve
fiyat listelerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 54 üncü ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık halde satılan mal: Önceden paketlenmeksizin, tüketicinin hazır bulunduğu bir ortamda
ölçülerek satılan malı,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Etiket: Bir malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, üretim yeri ile ayırıcı özellikleri
hakkında tüketicileri bilgilendirmek üzere kullanılan çeşitli boyut ve şekillerdeki fiyat etiketini,
ç) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal
sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
d) İndirimli satış: Mevsim değişmeleri, mal stoklarının eritilmesi, işletmenin açılması,
kapanması, devredilmesi, tasfiyesi, işyeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği ve benzeri nedenlerle
indirim yapıldığını gösteren bir ibare ile gerçekleştirilen satışı,
e) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
f) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik
ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,
g) Malın birim fiyatı: Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş satış usul ve şekillerine göre adet,
uzunluk, ağırlık, alan veya hacim ölçülerinden biriyle ifade edilen tüm vergiler dâhil fiyatını,
ğ) Malın üretim yeri: Malın üretildiği ülkeyi,
h) Satış fiyatı: Bir malın veya hizmetin satışa sunulduğu tüm vergiler dahil peşin fiyatını,
ı) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye
hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal
sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
j) Tarife ve fiyat listesi: Mal veya hizmetin satış fiyatı hakkında tüketicileri bilgilendirmek üzere
kullanılan listeyi,
k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM-Genel Esaslar
Etiket bulundurma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının
üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı
ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması
mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde
uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde
hükmüne göre düzenlenerek asılır.
(2) Etiket ve listelerde aşağıda yer alan hususların bulunması zorunludur:
a) Malın üretim yeri,
b) Malın ayırıcı özelliği,
c) Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı,
ç) Malın birim fiyatı.
d) (Ek:RG-18/9/2018-30539)(1) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı
tarih,
e) (Ek:RG-18/9/2018-30539)(1) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan
edilen şekil, logo veya işaret.
(3) İthal edilmiş mallara ait etiketlerde; malın üretildiği ülke isminin Türkçe yazılması
zorunludur.
(4) Cam, naylon, karton, kâğıt ve bunlara benzer maddelerden oluşan kutu, kova, şişe, kavanoz,
poşet, torba ve benzeri ambalajlar içinde tüketiciye satılan malların etiketlerinde; satış fiyatları ile
birim fiyatlarının aynı boyut ve renkte kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılması
zorunludur.
(5) Açık halde satılan mallara ilişkin etiketlerde satış fiyatı yerine sadece birim fiyatının yer
alması yeterlidir.
(6) Malın birim fiyatının satış fiyatıyla aynı olması halinde birim fiyatının belirtilmesine gerek
yoktur.
Etiket zorunluluğu olmayan mallar
MADDE 6 – (1) Üzerinde veya ambalajında, etikette aranılan hususlar basılı olarak açıkça
yazılı bulunan mallarla, kitap, dergi ve gazete gibi üzerinde fiyatı belirtilmiş olan mallarda ve arttırma
suretiyle veya özel kanunlarına göre satışı yapılan mallarda etiket bulundurulması zorunlu değildir.
(2) Satış fiyatı, ulusal veya uluslararası borsa veya benzeri kurum ya da kuruluşlarca ya da ticari
örf ve adetlere göre belirlenen ve uygulanan kıymetli taş veya madenlerden yapılmış mallarda da
etiket ve liste koyma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu malların cinslerine göre birim satış
fiyatları; bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak üzere, satışa arz edildikleri işyerinin uygun bir
yerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir bir şekilde gösterilir. Bu satış fiyatlarına işçilik bedelinin
dahil olup olmadığı ayrıca belirtilir.
Etiketin konuluş biçimi ve yeri
MADDE 7 – (1) Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu olan etiketler;
malın niteliğine, malın satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya
aynı nitelikteki mal gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak,
yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağ ile tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılır.
Tarife ve fiyat listesi
MADDE 8 – (1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat
listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, tüketiciler tarafından
kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.
(2) Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında; servis ücreti veya herhangi bir isim
altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur.
Etiket, tarife ve fiyat listelerinin biçim ve kapsamı
MADDE 9 – (1) Etiketlerin (Ek ibare:RG-18/9/2018-30539)(1), tarife ve fiyat listelerinin
üzerindeki rakam ve harflerin; okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve
başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve
aldatıcı bilgiler içermemesi zorunludur. Etiketlerin (Ek ibare:RG-18/9/2018-30539)(1) , tarife ve fiyat
listelerinin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu
açıkça belli olacak şekilde konulması gerekir.
(2) Tarife ve fiyatları, meslek kuruluşları veya mevzuatına göre bu konuda yetkili bulunan
kurum ya da kuruluşlarca belirlenen hizmetlere ilişkin tarife ve fiyat listelerini içeren belge, levha,
pano ve benzerleri, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca
belirli tip ve ebatta hazırlanabilir.
(3) Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik
ulaşım ve konaklama hizmetlerinin fiyat listeleri hariç olmak üzere, etiket ve listelerde satış
fiyatlarının; ‘Türk Lirası’, ‘TL’ veya ‘ ’ simgesi şeklinde yazılması zorunludur.
(4) Bakanlık, gerektiğinde etiket, tarife ve fiyat listelerinin, şekil, boyut, cinsleri ile benzeri
hususları tespit ve ilan eder.
Malın veya hizmetin satış fiyatı
MADDE 10 – (1) Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici
lehine olan fiyat uygulanır.
(2) Bir malın veya hizmetin miktar, sayı, ebat ve benzeri farklı birimlerden satışı yapıldığı
takdirde, her birime uygulanan fiyatlar, etiketlerde, tarife ve fiyat listelerinde ayrı ayrı gösterilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- Çeşitli ve Son Hükümler
İndirimli satışlar
MADDE 11 – (1) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı,
indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen
mal veya hizmetin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya
sağlayıcıya aittir. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli satış fiyatından bir
önceki satış fiyatı esas alınır.
(2) Fiyat indirimine giren mal veya hizmetin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, bu Yönetmeliğe
göre yer alması gereken hususlara ek olarak, indirimli satış fiyatının, bu Yönetmelik hükümlerine
aykırı olmamak üzere malın veya hizmetin indirim öncesi satış fiyatıyla birlikte ve aynı büyüklükte
gösterilmesi zorunludur.
(3) Bir işletmenin, açılması, devredilmesi, işyeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği
nedeniyle yapacağı indirimli satışların süresi üç ayı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine göre tasfiye durumunda ise altı ayı geçemez.
Toptan ve perakende satışların birlikte yapıldığı durumlar
MADDE 12 – (1) Toptan ve perakende satışların birlikte yapıldığı yerlerde, perakende satışlar
hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Denetim
MADDE 13 – (1) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu Yönetmelik hükümlerinin
uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir. Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların
tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın
merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etiket, Tarife
ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Fiyat Etiketi Yerli Üretim Logosu
27 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30844

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 5/10/2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Etiket ve fiyat listesi: Perakende satışa sunulan malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatı, üretim yeri, ayırıcı özellikleri ve Yönetmelik ile belirlenen diğer zorunlu hususlar hakkında tüketicileri bilgilendirme amacı ile kullanılan fiyat etiketini veya etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listeleri,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(2) Yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde ayrıca üretim yerinin belirtilmesine gerek yoktur.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


kaynak:   https://optisyeninsesi.com/muesseselerde-fiyat-etiketi-zorunlulugu

 

 

 

En Çok Görüntülenen Ürünler

1520
SO-GI03 KURUM İPİ SİYAH 30 ADET
OPTISYENIN MARKETI
KURUM İPİ SİYAH
30 ADET
360°
1413
6 Renk Seçeneği
DVL-MOD1016-C40 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ M.SİYAH-BORDO SAP DETAY POLARİZE 58-18-140
DE VALENTINI
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ M.SİYAH-BORDO SAP DETAY
POLARİZE 58-18-140
360°
1408
4 Renk Seçeneği
PE-AYD2021-C3 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÜMÜŞ POLARİZE 56-16-140
POLO EXCHANGE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÜMÜŞ
POLARİZE 56-16-140
360°
1360
DVL-AYD07-C1 KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE (M.SİYAH) 56-18-140 POLARİZE KLİPS UTS & DEVLET DESTEĞİ
DE VALENTINI
KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE (M.SİYAH)
56-18-140 POLARİZE KLİPS UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1170
KM-G2-C1 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KILIFI SİYAH MİNİMUM ALIM 1 ADET
BONJORNO
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KILIFI SİYAH
MİNİMUM ALIM 1 ADET
360°
1141
5 Renk Seçeneği
DVL-M1000-C5 METAL OPTİK ÇERÇEVE GÜMÜŞ 50-19-144 UTS
DE VALENTINI
METAL OPTİK ÇERÇEVE GÜMÜŞ
50-19-144 UTS
1068
SO-GI07 SPORCU İPİ İNCE SİYAH 10 ADET
OPTISYENIN MARKETI
SPORCU İPİ İNCE SİYAH
10 ADET
360°
945
5 Renk Seçeneği
USP-334-C158 ÇOCUK OPTİK ÇERÇEVE P.SİYAH-P.BORDO 48-17-125
U.S PILOT
ÇOCUK OPTİK ÇERÇEVE P.SİYAH-P.BORDO
48-17-125
360°
930
4 Renk Seçeneği
USP-K610-C29 YAKIN OPTİK ÇERÇEVE LACİVERT-SİYAH 52-19-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
YAKIN OPTİK ÇERÇEVE LACİVERT-SİYAH
52-19-140 UTS DEVLET DESTEĞİ

 

 

 

Son Görüntülenen Ürünler

360°
62
SO-GC31 CR39 POLARIZE E.T. 7,80mm 6B (YEŞİL DEGRADE) POLARİZE E.T. GUNEŞ CAMI
OPTISYENIN MARKETI
CR39 POLARIZE E.T. 7,80mm 6B (YEŞİL DEGRADE)
POLARİZE E.T. GUNEŞ CAMI
3
SO-K88 OPTİK ÇERÇEVE KUTUSU (SİYAH) SERT KILIF
BONJORNO
OPTİK ÇERÇEVE KUTUSU (SİYAH)
SERT KILIF
360°
266
4 Renk Seçeneği
DVL-H90250-C1 OPTİK ÇERÇEVE SARI-SİYAH MŞNELİ UTS 54-18-146
DE VALENTINI
OPTİK ÇERÇEVE SARI-SİYAH MŞNELİ
UTS 54-18-146
360°
543
6 Renk Seçeneği
PRT-34-C9 OPTİK ÇERÇEVE GÜL KURUSU-SİYAH 42-19-140
PIRATA
OPTİK ÇERÇEVE GÜL KURUSU-SİYAH
42-19-140
360°
1141
5 Renk Seçeneği
DVL-M1000-C5 METAL OPTİK ÇERÇEVE GÜMÜŞ 50-19-144 UTS
DE VALENTINI
METAL OPTİK ÇERÇEVE GÜMÜŞ
50-19-144 UTS
360°
154
3 Renk Seçeneği
DVL-H90185-C2 OPTİK ÇERÇEVE SİYAH UTS 53-21-142
DE VALENTINI
OPTİK ÇERÇEVE SİYAH
UTS 53-21-142

 

INSTAGRAM'DA TAKİP ET! @OptisyeninMarketi

3111 Kayıtlı Ürün
2915 Kayıtlı Bayi
66 Günlük Ziyaret
8 Anlık Ziyaretçi